Zásady ochrany osobních údajů

1. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

2. V souladu s tím dále Obecné nařízení rozvíjí a posiluje práva osob dotčených zpracováním jejich údajů, a to v obou rovinách: Mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, a domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy závadného stavu. GDPR klade systematicky důraz na vymahatelnost práv lidí a povinností správců osobních údajů, odpovědných za jejich zpracování.

1 Úvodní ustanovení
Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

1.1 Provozovatel
1. Obchodní korporace Alfa Software, s.r.o. je provozovatel webového rozhraní Portál rozvoje.
2. Sídlo Pražská 22, Klatovy I.
3. Identifikační číslo 26359812.
4. Webová aplikace www.portalrozvoje.cz
5. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem zahájení provozu Portálu rozvoje, tj. 1. září 2019.
6. Provozovatel provozuje výše uvedenou Webovou aplikaci. V rámci Webové aplikace jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje uvedené v bodě 3.2 za účelem/účely uvedenými níže v bodě 3.3.

1.2 Správce
1. Správce je osoba, která data spravuje, maže, zapomene, upravuje, přenese, zajišťuje mazání dat ze všech záloh databáze. Emailová adresa: , tel +420 376 709 890.
2. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Subjektu (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

2 Související dokumenty
Uvedení souvisejících dokumentů.
Tyto Zásady jsou jediným dokumentem o ochranně osobních údajů webové aplikace.
Tyto Zásady doplňují Obchodní podmínky, které jsou dostupné na úvodní stránce webové aplikace.
Tyto Zásady doplňují dokument s názvem: Podmínky užívání webových stránek.

3 Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
3.1 Subjekt
Subjektem je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají (dále jen „Subjekt“). Subjektem není právnická osoba. Údaje vztahující se k právnické osobě tak nejsou osobními údaji.

3.2 Osobní údaje
Správce uchovává osobní údaje, které mu návštěvníci webové aplikace, fyzické osoby, dobrovolně poskytnou, maximálně však v tomto rozsahu:
- Email
- Jméno a příjmení
- Fotografie
- Korespondenční fyzická adresa návštěvníka (ne právnické osoby)
- Telefon
- Informace o nákupu (zboží, cena, množství, obsah košíku)
- Informace o navštívených stránkách webové aplikace (po přihlášení Subjektu)
- Dokumenty, z kterých je identifikovatelný autor (např. definice služby, článek na blog apod.)
- IP adresa počítače či počítačové sítě
- Informace o používání stránek přihlášených uživatelů (URL, strávená doba apod.)
- Identifikační číslo firmy a daňové identifikační číslo firmy

3.3 Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektů jsou používané k těmto účelům (službám):
-- Obchodní činnost např. komunikace o nabídce, uzavření smlouvy, přihlášení po dobu 5 let. Pokud Subjekt neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Subjektem.
-- Přihláška ke kurzu 5 let a to za účelem uzavření smlouvy, po dobu trvání smluvního vztahu.
-- Zkvalitnění našich služeb a obsahu Webové aplikace (např. pro návrh úpravy Webové aplikace) po dobu: 5 let
-- Obchodní sdělení – k poslání nabídky na zboží nebo službu, a zpráv, které vedou k prodeji do doby odhlášení subjektu z odběru obchodních sdělení.
-- K zasílání informací o změnách na registračním účtu, informace o aktivitách, které se týkají či navazují na aktivitu subjektu (např. reakce na komentář, informace o změně ceny sledovaného zboží…) po dobu: 5 let.
-- Soutěž - požadujeme adresu pro dodání případné fyzické výhry, telefon (pro dopravce) a e-mail (oznámení o výhře) po dobu: 5 let.
-- Soutěže a marketingové akce a nabídky – požadujeme adresu pro dodání případné fyzické výhry, telefon (pro dopravce či oznámení) a e-mail (oznámení o výhře a dalších výhrách) po dobu: 5 let
-- Remarketing – zařazení do remarketingového publika, zpracovatelem Cookies je třetí strana, obvykle Google, Sklik, Facebook. Remarketing slouží k zobrazení reklamního sdělení návštěvníkům webu po dobu: 5let
-- Pokud Subjekt neposkytne své Osobní údaje, není možné Provozovatelem poskytnout služby uvedené v kapitole 3.3. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

3.4 Zpracovatelé
Kdo jsou zpracovatelé, které používá správce ke zpracování osobních údajů a firmy třetích stran.
-- Interní evidence údajů v nástrojích: webová aplikace www.portalrozvoje.cz a firma Cogito jako správce a programátor této aplikace k výše uvedeným účelům.
-- Lektor pořádající kurz, na který se účastník přihlásil
-- Google LLC („společnost Google“) se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké k údajům: Cookie za účelem Remarketingu, který umožňuje znovu oslovit Subjekt, který už v minulosti navštívil Webovou aplikaci. Reklamy se Subjektu mohou zobrazovat, když prochází jiné weby v Obsahové síti Google. Remarketing. Provozovatel využívá služby G Suite a Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
-- Seznam.cz. IČ: 26168685, k jakým údajům: Sklik je český PPC systém společnosti Seznam.cz, který umožňuje zobrazování reklamy ve vyhledávání na Seznam.cz a na nejnavštěvovanějších webech internetu. Návštěvník příchozí přes reklamu Sklik je pak rozeznán díky uloženému záznamu v jeho počítači – souboru cookie s platností 30 dní. Remarketing. Subjekt bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti na jeho zařízení.
-- Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornie, USA k jakým údajům: Ukládá Cookies přizpůsobovat a měřit reklamy a vytvářet bezpečnější prostředí. Více informací https://www.facebook.com/policies/cookies/ Remarketing.
-- Emailový systém třetí strany: Mail Chimp k údajům a účelům: Zasílání obchodních sdělení.
-- Linkedin
-- Další nástroje, software: zpracování účetnictví, CRM software Expando.
-- Zaměstnanci Alfa Software, s.r.o. a spolupracující subjekty, které pomáhají s provozem webové aplikace, administrativou, účetnictvím, marketingem a obchodem.

3.5 Akceptace / souhlas se zpracováním osobních údajů
Akceptace / souhlas se zpracováním osobních údajů vyjadřují Subjekty těmito způsoby.
-- Aktivním odsouhlasením (zakliknutím): např. Chci dostávat novinky

-- Souhlas se vyjadřuje samotným zadáním osobních údajů a jejich odesláním (tj. kliknutím na příslušné tlačítko). Na stránce je informace o zpracování osobních údajů. Souhlas vyplývá z kontextu a procesu. Subjekt bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.
-- Přihlášením svými registračními údaji.

3.6 Neosobní údaje
Pro přehlednost uvádíme neosobní údaje, které evidujeme, tj. není potřeba souhlas Subjektu.
Cookies nutné pro běh Webové aplikace
Anonymní návštěvy stránek (např. URL, prohlížeč, geolokace, operační systém návštěvníka)

3.7 Práva a povinnosti
1. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
2. Subjekt je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
3. Subjekt má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat na emailové adrese Správce. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
Subjekt má dále právo:
4. na přístup k Osobním údajům;
5. na opravu poskytnutých Osobních údajů;
6. na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
7. na omezení zpracování Osobních údajů;
8. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
V případě, že by se Subjekt domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9. požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na emailovou adresu Správce
10. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na emailovou adresu Správce, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Subjekt. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Subjekt právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Subjektu obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
11. Požádá-li Subjekt o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese Správce
12. Pokud Subjekt uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Subjekt požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
13. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

4 Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
2. Ve vztahu k této Webové aplikaci mohou být Osobní údaje přenášeny přes mezinárodní hranice k místům, kde se nacházejí servery podporující Webové stránky.
3. Subjekty, které prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
4. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Subjekty e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
5. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1. září 2019.

NECH SI ZASÍLAT NOVINKY!
Posíláme nové články a tipy na zajímavé kurzy.
CHYBÍ TI TU NĚCO?
Rádi se inspirujeme tvými návrhy.
NÁŠ TÝM
Naši práci děláme s vášní
Tým ALFA SOFTWARE
Tým ALFA SOFTWARE
SPOJ SE S NÁMI
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Linked In
Linked In
Vítejte v prostoru pro rozvoj lidského potenciálu. Nabízíme firmám vzdělávání pro zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců, ale také inspiraci pro podnikatele a zájemce o podnikání i osobní rozvoj. Najdete u nás kurzy, které vám pomohou zvýšit úroveň vašich znalostí a dovedností a najít cestu k vlastnímu úspěchu.
Vítejte v prostoru pro rozvoj lidského potenciálu. Nabízíme firmám vzdělávání pro zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců, ale také inspiraci pro podnikatele a zájemce o podnikání i osobní rozvoj. Najdete u nás kurzy, které vám pomohou zvýšit úroveň vašich znalostí a dovedností a najít cestu k vlastnímu úspěchu.