OBCHODNÍ PODMÍNKY pro odběratele služeb

tj. pro lektory jednotlivých aktivit z oblasti osobního a profesního rozvoje, pro účastníky kurzů, školení, seminářů a pro odběratele dalších služeb nabízených na webových stránkách "portalrozvoje.cz".

I. Úvodní ustanovení
1. Obchodní korporace Alfa Software, s.r.o. se sídlem Pražská 22, PSČ 339 01, Klatovy I., IČO 26359812, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 15248 (dále jen „Provozovatel“) vydává tyto Obchodní podmínky, ve kterých stanoví základní pravidla obchodních vztahů vznikajících užíváním webového rozhraní Portál rozvoje , www.portalrozvoje.cz (dále jen „Portál“).
2. Obchodní podmínky upravují vztahy mezi Provozovatelem, lektorem jako poskytovatelem nabízené služby (dále jen „Lektor“) a koncovým odběratelem nabízené služby (dále jen „Zákazník“).
3. Obchodní podmínky ošetřují práva a povinnosti Provozovatele, Lektora a Zákazníka, jež vznikají
v souvislosti s nabídkou, poskytováním a odběrem služeb nabízených a hrazených prostřednictvím uživatelského rozhraní Portálu.
4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí “Smlouvy o poskytování propagačních služeb”, kterou Provozovatel před zahájením spolupráce uzavírá s každým Lektorem samostatně. Podpisem smlouvy Lektor stvrzuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil, porozuměl jejich znění a je si vědom povinnosti řídit se jejich ustanoveními.
5. Provozovatel je oprávněn provést změnu Obchodních podmínek. V takovém případě je povinen oznámit Lektorovi skutečnost, že Obchodní podmínky byly změněny, seznámit ho se změnami a zveřejnit nové znění na webové adrese www.portalrozvoje.cz dva měsíce před nabytím účinnosti změny. Lektorovi tak začíná běžet dvouměsíční lhůta, kdy může nové Obchodní podmínky odmítnout a ukončit existující smluvní vztah s Provozovatelem.
6. Případné odmítnutí nového znění Obchodních podmínek v průběhu dvouměsíční lhůty je nutné provést ze strany Lektora písemnou formou. Přijaté písemné odmítnutí bude Provozovatelem považováno za ukončení platnosti smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Lektorem a existující smlouva bude ukončena dohodou ke dni předcházejícímu datu účinnosti nových Obchodních podmínek.
7. Pokud Lektor nevyužije dvouměsíční lhůtu k odmítnutí nového znění Obchodních podmínek, má se za to, že se změnami souhlasí a dnem účinnosti změn pro něj začnou platit nové Obchodní podmínky.
8. V případě, že je změna Obchodních podmínek důsledkem legislativních změn, může být dvouměsíční lhůta zkrácena, aby nové znění Obchodních podmínek vstoupilo v platnost současně s legislativní úpravou, která změny vynutila.
9. Veškeré právní vztahy výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími, včetně nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, GDPR.
II. Vymezení základních pojmů
1. Provozovatel provozuje a spravuje webový portál www.portalrozvoje.cz a zprostředkovává kontakt mezi Lektorem a Zákazníkem.
2. Lektor je podnikatelem vyvíjejícím činnost mimo jiné v oblasti profesního a osobního rozvoje
a poskytuje služby například formou vzdělávacích kurzů, přednášek, workshopů, koučování, mentoringu, konzultací, on-line kurzů atp.
3. Lektorem může být fyzická nebo právnická osoba.
4. Provozovatel i Lektor jsou srozuměni s tím, že Provozovatel vykonává činnost i pro jiné subjekty
a Lektor využívá i jiné způsoby získávání Zákazníků.
5. Provozovatel a Lektor před zahájením vzájemné spolupráce uzavřou Smlouvu o poskytování propagačních služeb, která umožní Lektorovi využívat webové prostředí Portálu k propagaci vlastních služeb.
6. Službami poskytovanými Provozovatelem směrem k Lektorovi se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí činnosti:
- Schvalování Lektorem vložených požadavků na propagaci služby, verifikace a zveřejnění služby
v prostředí Portálu.
- Propagace služeb Lektora na Portálu po dobu max. 12-ti kalendářních týdnů před datem konání akce.
- Aktivní nabízení služeb Lektora s využitím sociálních sítí a on-line marketingových aktivit cílených na vyhledávání Zákazníků pro Lektora.
- Vedení efektivní komunikace s potenciálním Zákazníkem, která povede k uzavření obchodu.
- Uzavírání obchodů se Zákazníky jménem a na účet Lektora.
- Inkasování plateb od Zákazníků uskutečněných prostřednictvím platební brány aktivované v prostředí Portálu.
- Komunikace se Zákazníkem o úspěšně provedených přihláškách a platbách.
- Vedení evidence příjmů a nákladů v interním podúčtu Lektora s členěním dle jednotlivých služeb Lektora.
- Evidence a výpočet odměn a provizí Provozovatele.
- Předávání vyúčtování a finančního zisku Lektorovi v dohodnutém termínu.
- Řešení případných reklamací a stížností Zákazníka týkajících se úhrad za nabízené služby nebo kvality dodané služby.
III. Registrace lektora na Portálu, uživatelský účet
1. Před zahájením nabízení svých služeb musí mít Lektor na Portálu řádně zaregistrovaný a aktivní svůj uživatelský účet. Při registraci je Lektor povinen uvádět správné a pravdivé údaje a při jakékoli změně údajů je povinen bez odkladu nahlásit tuto změnu Provozovateli a své údaje v uživatelském účtu aktualizovat.
2. Registrací Lektora do Portálu vzniká jedinečný přístup Lektora (dále jen „Účet“), který obsahuje identifikační údaje Lektora a popis Lektorem nabízených služeb. Lektor má přístup ke svému Účtu pomocí uživatelského jména a hesla. Po přihlášení ke svému Účtu jsou Lektorovi dostupné jeho identifikační údaje, informace o jeho nabídce služeb a další informace vyplývající ze spolupráce s Provozovatelem.
3. Účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Lektor má povinnost uchovávat informace
o svém účtu v tajnosti a chránit je před zneužitím. Lektor není oprávněn zpřístupnit a předat své přihlašovací údaje třetím osobám a umožnit jim využívání svého uživatelského účtu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé Lektorovi zneužitím přístupových údajů k jeho Účtu.
4. Provozovatel si vyhrazuje právo zpracovávat údaje Lektora uvedené v jeho Účtu, zejména používat údaje o Lektorovi a jím nabízených službách při propagaci služby a při komunikaci s koncovým Zákazníkem.
5. Provozovatel má právo odmítnout registraci Lektora, pokud mu vznikají pochybnosti o kvalitě Lektorem nabízených služeb, o odbornosti a kompetentnosti Lektora, o jeho bezúhonnosti nebo
o nezávadnosti nabízených služeb.
6. Provozovatel má právo Lektorovi zrušit jeho již existující uživatelský účet bez náhrady z důvodu
- Porušení povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.
- Při vzniku pochybností o kvalitě služeb, o odbornosti Lektora nebo o nezávadnosti služeb.
- V případech, kdy Lektor svým chováním poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo je jeho jednání v rozporu s obecně uznávanými morálními a etickými pravidly.
7. V případě zrušení uživatelského účtu Provozovatelem ztrácí Lektor bez náhrady přístup do svého účtu včetně přístupu ke svým nabízeným službám. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé na straně Lektora z důvodu zrušení jeho Účtu.
8. Registrace návštěvníka na webu Portálu je bezplatná a její realizací se návštěvník nezavazuje
k pozdějšímu nákupu. Na žádost návštěvníka lze jeho registraci na Portálu kdykoliv zrušit.
9. Způsob a postup při objednávání služby Zákazníkem je pevně stanoven Provozovatelem. Zákazník si dle vlastního zájmu může v prostředí Portálu vybrat libovolnou ze služeb Lektora. Vybranou službu tzv. „vloží do košíku“ a pokud si objednávku přeje dokončit a zaplatit, přejde k „pokladně“ a uskuteční platbu za vybranou službu pomocí platební brány. Po řádném zaplacení služby Zákazník obdrží na svou
e-mailovou adresu Provozovatelem zaslané potvrzení o zakoupení služby.
10. Zákazník je povinen zkontrolovat svoji objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů.
11. Zákazník má právo zdarma odstoupit od zaplacené objednávky služby bez udání důvodu v termínu
3 týdnů před termínem dodání služby. V takovém případě mu bude Provozovatelem vrácena platba za službu v plném rozsahu. Výjimkou je objednávka on-line tréninku, jelikož předmětem takové objednávky je dodání digitálního obsahu, který je Zákazníkovi zpřístupněn on-line ihned po provedení platby a proto se na tuto službu možnost odstoupit od služby nevztahuje (viz § 1837, písm. l, zák. č. 89/2012 Sb.).
IV. Práva a povinnosti Provozovatele
1. Provozovatel se zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k uzavírání obchodů specifikovaných v této smlouvě. Tuto činnost se zavazuje uskutečňovat poctivě, s vynaložením odborné péče a s vědomím, že je povinen dbát oprávněných zájmů Lektora, jednat v souladu s rozumnými pokyny Lektora a sdělovat Lektorovi nutné informace, které má k dispozici.
2. Provozovatel je povinen sjednávat ceny se Zákazníky podle instrukcí Lektora.
3. Provozovatel je povinen vést evidenci uzavíraných obchodů a sledovat jejich průběh.
4. Provozovatel je povinen zajistit, aby komunikace směrem k zákazníkům byla transparentní, jasná
a kompletní, aby bylo zamezeno možnosti reklamací ze strany Zákazníka jako plátce z důvodu neposkytnutí informací.
5. Plnění ze strany Provozovatele se považuje za splněné obstaráním příležitosti k uzavření smlouvy mezi Lektorem a Zákazníkem.
V. Práva a povinnosti Lektora
1. Lektor se zavazuje hradit Provozovateli za jeho činnost odměnu.
2. Lektor je na základě výzvy Provozovatele povinen ke každé službě zvlášť potvrdit dohodnuté konkrétní obchodní podmínky služby, čímž potvrdí vůči třetím osobám oprávnění Provozovatele uzavírat jménem Lektora obchody a vyjádří souhlas s verifikací jím nabízené služby.
3. Lektor se zavazuje držet fixní cenu jedné konkrétní služby v případech, kdy bude stejnou službu se stejným názvem, obsahem, rozsahem a ve stejném časovém rozhraní inzerovat mimo Portál například na jiném webovém rozhraní, prostřednictvím sociálních sítí nebo jinak.
4. Lektor se zavazuje poskytovat Provozovateli administrativní a marketingovou součinnost a technickou podporu tak, aby Provozovateli umožnil prezentovat služby Lektora potenciálním Zákazníkům.
5. Lektor je povinen sdělit Provozovateli veškeré informace nezbytné k plnění povinností Provozovatele a poskytovat mu účinnou součinnost.
VI. Další ujednání
1. Lektor zmocňuje Provozovatele k přijímání plateb od Zákazníků, které jsou prostředí Portálu prováděny ve prospěch Lektora a k vystavování daňových dokladů ke každému uskutečněnému obchodu. Lektor je povinen Provozovateli sdělit případnou změnu údaje plátce/neplátce DPH do
3 kalendářních dnů ode dne změny.
2. Provozovatel umožní Lektorovi v případě jeho požadavku inkasovat platby Zákazníků přímo na účet Lektora. I v takovém případě zůstává garantem správnosti provedené platby a efektivní dostatečné komunikace se Zákazníkem Provozovatel Portálu.
VII. Odměna Provozovatele
1. Provozovatelem poskytované služby v rozsahu definovaném v článku II. bod 6. Obchodních podmínek jsou zpoplatněné takto:
a) Fixní odměna Provozovatele
Výše fixní odměny je dohodnutá ve Smlouvě o poskytování propagačních služeb a je Provozovatelem účtována za každou jednotlivou inzerovanou službu zvlášť. Fixní odměna zahrnuje náklady na zveřejnění a propagaci služby na Portále a na propagaci služby pomocí technik on-line marketingu. Fixní provize náleží Provozovateli bez ohledu na to, zda o propagovanou službu byl nebo nebyl zájem a bez ohledu na to, zda služba byla nebo nebyla Lektorem realizována a byla nebo nebyla pro něj zisková.
b) V případě uskutečnění služby náleží Provozovateli provize ve výši 12 % (dvanáct procent) z každého účastnického poplatku uhrazeného Zákazníkem.
2. Provozovatel provede vyúčtování přijatých účastnických poplatků nejpozději do 14-ti dnů od data uskutečnění plnění služby, předá podklady Lektorovi a převede účastnické poplatky ponížené o provizi na jeho bankovní účet.
3. V případě, že zákazník uhradí cenu služby přímo Lektorovi, je provize ve výši 12% splatná do 14-ti dnů od data uskutečnění plnění služby. Lektor předá předem dohodnutým způsobem Provozovateli podklady ke kontrole, provede výpočet provize a převede vypočtenou částku na účet Provozovatele.
VIII. Reklamace
1. Reklamace plateb provedených Zákazníkem prostřednictvím platební brány Portálu jsou přijímány
24 hodin denně e-mailem na adrese , případně na telefonním čísle +420 376 709 890, které je dostupné v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod.
2. Reklamace kvality služeb poskytnutých Lektorem Zákazníkovi jsou přijímány 24 hodin denně e-mailem na adrese . Při řešení reklamace je Lektor povinen poskytnout Provozovateli veškerou součinnost a poskytnout všechny nezbytné údaje.
3. Provozovatel neodpovídá Lektorovi ani Zákazníkovi za škody vzniklé užíváním prostředí Portálu, pokud byly způsobené třetími stranami a vznikly v důsledku situací a událostí, které nastaly nezávisle na vůli Provozovatele a nemohl je ovlivnit.
IX. Zpracování osobních údajů
1. Provozovatel zpracovává osobní údaje jako správce pro účely podnikání a bezchybného provozu Portálu.
2. Provozovatel při zpracovávání osobních údajů respektuje pravidlo přiměřenosti, tzn. že zpracovává pouze osobní údaje, které jsou pro konkrétní případ nezbytné.
3. Mezi zpracovávané osobní údaje Lektora patří:
- Jméno, příjmení, titul, rodné číslo, případně datum narození, adresa pobytu, případně korespondenční adresa u fyzických osob / název, IČO, DIČ, sídlo, jméno, příjmení a titul statutárního zástupce
u právnických osob.
- Telefonní a e-mailový kontakt.
- Číslo bankovního účtu včetně jména majitele účtu.
4. Mezi zpracovávané osobní údaje Zákazníka patří:
- Jméno, příjmení, titul u fyzických osob / název, IČO, DIČ, sídlo, jméno, příjmení a titul statutárního zástupce u právnických osob.
- Telefonní a e-mailový kontakt.
5. Doba zpracování osobních údajů je 10 let od ukončení obchodního vztahu nebo od posledního uskutečněného obchodu.
6. Užíváním prostředí Portálu k inzerci, objednávání a plateb služeb vyjadřuje Lektor a Zákazník svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a souhlas, že je srozuměn se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s Obchodními podmínkami a že byl o zpracování svých osobních údajů řádně poučen a informován.
7. Více informací ke zpracování osobních údajů a k možnostem, jak uplatnit svá práva subjektu údajů lze získat prostřednictvím zákaznické podpory - .
X. Platnost a účinnost
Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2019.

NECH SI ZASÍLAT NOVINKY!
Posíláme nové články a tipy na zajímavé kurzy.
CHYBÍ TI TU NĚCO?
Rádi se inspirujeme tvými návrhy.
NÁŠ TÝM
Naši práci děláme s vášní
Tým ALFA SOFTWARE
Tým ALFA SOFTWARE
SPOJ SE S NÁMI
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Linked In
Linked In
Vítejte v prostoru pro rozvoj lidského potenciálu. Nabízíme firmám vzdělávání pro zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců, ale také inspiraci pro podnikatele a zájemce o podnikání i osobní rozvoj. Najdete u nás kurzy, které vám pomohou zvýšit úroveň vašich znalostí a dovedností a najít cestu k vlastnímu úspěchu.
Vítejte v prostoru pro rozvoj lidského potenciálu. Nabízíme firmám vzdělávání pro zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců, ale také inspiraci pro podnikatele a zájemce o podnikání i osobní rozvoj. Najdete u nás kurzy, které vám pomohou zvýšit úroveň vašich znalostí a dovedností a najít cestu k vlastnímu úspěchu.