OBCHODNÍ PODMÍNKY pro odběratele služeb

tj. účastníky kurzů, školení, seminářů a pro odběratele dalších služeb nabízených na webových stránkách "portalrozvoje.cz".

I. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále OP) upravují vzájemné vztahy mezi uživateli webového prostředí www.portalrozvoje.cz, dále jen Portál, kdy postupně vznikají smluvní vztahy mezi třemi různými smluvními stranami takto:
1. Alfa Software, s.r.o. jako provozovatel Portálu a zprostředkovatel vzdělávacích služeb (dále jen Provozovatel) na straně jedné
a
2. Fyzická nebo právnická osoba v pozici lektor/mentor/kouč/poskytovatel vzdělávací nebo jiné služby (dále jen Poskytovatel) na straně druhé.

Následně vzniká smluvní vztah mezi smluvními stranami
2. Poskytovatelem na straně jedné
a
3. Fyzická nebo právnická osoba v pozici koncového odběratele vzdělávací nebo jiné služby (dále jen Odběratel) na straně druhé.

Právní vztahy mezi Provozovatelem, Poskytovatelem a Odběratelem, které nejsou výslovně upravené těmito OP, se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a ustanoveními zák. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Poskytovatel i Odběratel jsou si vědomi, že jim zakoupením produktů z obchodní nabídky Portálu nevznikají žádné nároky na používání autorských práv, registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Provozovatele nebo třetích stran, není-li v jednotlivých konkrétních případech zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Obsah produktů nabízených v prostředí Portálu je chráněn autorským právem dle platné legislativy ČR.

Registrace návštěvníka na webu Portálu je bezplatná a její realizací se návštěvník nezavazuje k pozdějšímu nákupu. Na žádost návštěvníka lze jeho registraci na Portálu kdykoliv zrušit.

Kupní smlouva:
Umístění nabídky zboží/služby Poskytovatelem do prostředí Portálu je považováno za odeslání objednávky Provozovateli a za žádost Provozovateli o uzavření kupní smlouvy. Přijetí objednávky a žádosti potvrdí Provozovatel Poskytovateli obratem, bez zbytečných odkladů odesláním informativní elektronické zprávy na e-mailovou adresu Poskytovatele. Nejpozději do 3 pracovních dnů odešle Provozovatel Poskytovateli na jeho elektronickou poštovní adresu návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě uzavřené kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy má Poskytovatel bydliště v jiné zemi než v České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.
Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky a žádosti o kupní smlouvu zkontrolovat v ní obsažené údaje a v případě potřeby požadovat úpravu objednávky.
Tyto OP jsou k dispozici na www.portalrozvoje.cz.

II. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na webu Portálu jsou uváděny vždy aktuální a platné ceny.

III. Objednávání

Odběratel obdrží zboží/službu za cenu platnou v okamžiku objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

IV. Platební podmínky

Svou účast na kurzu potvrzuje Odběratel odesláním objednávky služby a provedením platby za vybranou službu. Cenu služby hradí Odběratel na účet Provozovatele a to na základě faktury vystavené Provozovatelem.

Provozovatel Portálu akceptuje platby: Bankovním převodem, on-line převodem nebo platební kartou. Způsob platby si Odběratel sám kliknutím na příslušnou variantu.

Podle zákona o evidenci tržeb je Provozovatel jako prodávající povinen vystavit Odběrateli účtenku. Odběratel souhlasí, že účtenku může obdržet v elektronické podobě.

Vrácení peněz za zaplacenou a neodebranou službu se řídí storno podmínkami Provozovatele.
Nedojde-li k realizaci objednané služby z důvodu překážky na straně Poskytovatele, může Odběratel:
- Požádat o navrácení finančních prostředků v plné výši
- Zúčastnit se jiného kurzu Poskytovatele
- Dohodnout se s Poskytovatelem na jiném způsobu narovnání.
Nedojde-li k odběru objednané služby z důvodu překážky na straně Odběratele, řídí se vrácení uhrazené částky storno podmínkami Provozovatele. Pokud se Odběratel dohodne s Poskytovatelem jinak, než stanoví storno podmínky Provozovatele, je Poskytovatel povinen o této dohodě písemně informovat Provozovatele nejpozději do 3 kalendářních dnů od data, kdy měla být služba Odběratelem odebrána.

V. Storno podmínky

Pokud nemůže Odběratel nebo jím přihlášené osoby službu odebrat, oznámí tuto skutečnost Provozovateli:
5 nebo více kalendářních dnů před termínem služby - Provozovatel vrátí Odběrateli 100% z uhrazené částky,
4 nebo 3 kalendářní dny před termínem konání - Provozovatel vrátí Odběrateli 50 % z uhrazené částky,
2 a méně kalendářních dnů před termínem konání – uhrazená částka se nevrací a je použitá na náklady vynaložené s přípravou služby.

Vážený zákazníku,
v případě, že se nebudete moci zúčastnit vzdělávací akce nebo nebudete moci v termínu odebrat jinou dohodnutou předem uhrazenou službu, informujte prosím poskytovatele služby co nejdříve, nejpozději však 5 kalendářních dní před termínem konání akce. Jen tak vám budeme moci vrátit uhrazenou částku v plné výši. Pokud svou účast zrušíte 4 nebo 3 kalendářní dny před konáním akce, budeme Vám moci vrátit jen 50 % uhrazené částky. Pokud se odhlásíte později než 3 dny před termínem konání akce, nebudeme Vám moci vrátit ani část uhrazené sumy. Děkujeme za pochopení. Váš Tým Portálu rozvoje.

Provozovatel a Poskytovatel si vyhrazují právo zrušit termín vzdělávací nebo jiné služby v případě, kdy se je přihlášený nižší než minimální počet účastníků. V takovém případě bude Provozovatel sám, případně zastoupený Poskytovatelem, o zrušení termínu informovat přihlášené Odběratele e-mailem minimálně 1 den před termínem konání kurzu.
Předem uhrazená částka bude Odběrateli vrácena zpět na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena, a to nejpozději do 3 pracovních dní od termínu konání služby. V případě vracení uhrazené částky Odběrateli na bankovní účet vedený v zahraničí jdou poplatky s transakcí spojené k tíži Odběratele.

VI. Reklamační řád

V případě reklamací se prosím obracejte přímo na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy , případně na tel. číslo +420 376 709 890. Odpovědnost za bezchybné poskytnutí služby nese v plném rozsahu Poskytovatel služby. Provozovatel neručí za průběh a kvalitu poskytnuté služby. Zájmem Provozovatele však je být informován o kvalitě a úrovni služeb poskytovaných jednotlivými Poskytovateli. Cílem Provozovatele je zprostředkovat 100% kvalitní a profesionální služby a v případě jakýchkoliv nedostatků umožnit korektní komunikaci mezi Poskytovatelem a Odběratelem a přispět k vyhovujícímu vyřešení problémových situací tak, aby došlo k férovému narovnání takových situací a byla zajištěna spokojenost všech zúčastněných stran.

VII. Závěrečná ustanovení

Součástí těchto OP jsou také naše Podmínky užívání webových stránek a Zásady ochrany osobních údajů.

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2019.
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit OP bez předchozího upozornění.

NECH SI ZASÍLAT NOVINKY!
Posíláme nové články a tipy na zajímavé kurzy.
CHYBÍ TI TU NĚCO?
Rádi se inspirujeme tvými návrhy.
NÁŠ TÝM
Naši práci děláme s vášní
Tým ALFA SOFTWARE
Tým ALFA SOFTWARE
SPOJ SE S NÁMI
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Linked In
Linked In
Vítejte v prostoru pro rozvoj lidského potenciálu. Nabízíme firmám vzdělávání pro zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců, ale také inspiraci pro podnikatele a zájemce o podnikání i osobní rozvoj. Najdete u nás kurzy, které vám pomohou zvýšit úroveň vašich znalostí a dovedností a najít cestu k vlastnímu úspěchu.
Vítejte v prostoru pro rozvoj lidského potenciálu. Nabízíme firmám vzdělávání pro zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců, ale také inspiraci pro podnikatele a zájemce o podnikání i osobní rozvoj. Najdete u nás kurzy, které vám pomohou zvýšit úroveň vašich znalostí a dovedností a najít cestu k vlastnímu úspěchu.