Nový lektor
Přihlašovací údaje
E-mail
Heslo
Heslo znovu 
Kontakt
Jméno
Příjmení
Telefon
Fakturační údaje lektora
Jméno
Příjmení
Ulice a č.p.
Obec
PSČ
Stát
Telefon
E-mail
Forma spolupráce
Název firmy
DIČ
Banka účet
Patička faktury  (Firma je vedena u xxxxxx pod č. jednacím xxxxxx)
Připoj svou fotografii
Napiš něco o sobě(Sem napiš pouze pár vět max 250 znaků, které se objeví u tvého kurzu. Více se rozepiš v části Podrobný popis tvého profilu.)
Vzdělání lektora
Podrobný popis tvého profilu
Promo video ID 
 opiš kód videa z URL adresy tvého videa, umístěného na Youtube
PŘÍKLAD: https://www.youtube.com/watch?v=ABtikFRrcvA (kód je označen červeně)

Internetové odkazy 
Internetové odkazy uváděj včetně http:// nebo https://. Nejjistější způsob je, zobrazit si stránku webu a vložit URL adresu zkopírovanou přímo z adresního řádku prohlížeče.
WWW
Facebook  
Linkedin
Twitter
  souhlasím s obchodními podmínkami
  

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro lektory

SMLOUVA

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (neupravený smluvní typ)

Esento Pro s.r.o.
provozovatel webových stránek www.PortalRozvoje.cz
se sídlem ......................
IČ ..................
zastoupená jednatelem Mgr. Vlastou Liskovou
bankovní spojení .....................
(dále jen „Provozovatel PortalRozvoje.cz“)
a
Lektor
fyzická nebo právnická osoba, využívající www.PortalRozvoje.cz prostřednictvím svého Účtu a nabízející kurzy.
(dále jen „Lektor“)
uzavírají tuto smlouvu:

1. Základní ustanovení
1.1. Smluvní strany upravují touto smlouvou vzájemné vztahy vyplývající z činností, které bude Provozovatel PortalRozvoje.cz vykonávat pro Lektora.
1.2. Smluvní strany jsou si vědomy, že Provozovatel PortalRozvoje.cz vykonává činnost i pro jiné subjekty. Také Lektor využívá i jiné způsoby získávání klientů.
1.3. Lektor je osobou vyvíjející činnost mimo jiné v oblasti vzdělávání, například formou poskytování vzdělávacích kurzů. Lektor využívá www.PortalRozvoje.cz prostřednictvím svého Účtu (viz čl. 1.5.).
1.4. Provozovatel PortalRozvoje.cz provozuje a spravuje portál zprostředkovávající kontakt mezi Lektorem a zákazníkem na internetové stránce www.PortalRozvoje.cz (dále jen „Portál“).
1.5. Účtem se rozumí autentický přístup Lektora do Portálu, ze kterého jsou Lektorovi dostupné informace jednoznačné identifikující Lektora, jeho kurzy a další informace vyplývající ze spolupráce Provozovatele PortalRozvoje.cz a Lektora. Každý Lektor má jedinečný přístup ke svému Účtu pomocí uživatelského jména a hesla. Účet slouží pro komunikaci Lektora s Provozovatelem PortalRozvoje.cz.


2. Předmět smlouvy
2.1. Provozovatel PortalRozvoje.cz bude pro Lektora vykonávat tuto činnost:
2.1.1. Propagovat vzdělávací kurzy Lektora na Portálu a sociálních sítích, přičemž o systému a intenzitě propagace rozhoduje provozovatel Portálu.
2.1.2. Vyhledávat zákazníky, kteří budou mít zájem o vzdělávací kurzy Lektora a uzavírat s nimi jménem a na účet Lektora obchody.
2.1.3. Zajišťovat potřebnou komunikaci se zákazníkem vedoucí k uzavření obchodu.
2.1.4. Inkasovat platby od zákazníků a předávat je Lektorovi, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Lektor požádá o vyúčtování.
2.2. Lektor se zavazuje
2.2.1. Poskytnout Provozovateli PortalRozvoje.cz administrativní, marketingovou a technickou podporu, tak aby mohl prezentovat vzdělávací kurzy potenciálním zákazníkům.
2.2.2. zaplatit Provozovateli PortalRozvoje.cz za jeho činnost dle této smlouvy odměnu (dále jen „odměna“).

3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1. Provozovatel PortalRozvoje.cz je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené právním řádem ČR a je povinen nahradit škodu způsobenou jejich porušením.
3.2. Provozovatel PortalRozvoje.cz se zavazuje vyvíjet činnost uvedenou v čl. 2.1. poctivě, s vynaložením odborné péče a v dobré víře, je při tom povinen dbát zájmů Lektora, jednat v souladu s rozumnými pokyny Lektora a sdělovat Lektorovi nutné informace, které má k dispozici.
3.4. Provozovatel PortalRozvoje.cz je povinen sjednávat ceny se zákazníky podle instrukcí Lektora, avšak cenu pro zákazníka může kdykoli ponížit o hodnotu vlastní odměny, kterou pak nebude po Lektorovi požadovat.
3.5. Provozovatel PortalRozvoje.cz je povinen vést evidenci uzavíraných obchodů a sledovat jejich průběh.
3.6. Lektor je na žádost Provozovatele PortalRozvoje.cz povinen potvrdit obchodní podmínky on-line. V nich potvrdí vůči třetím osobám oprávnění Provozovatele PortalRozvoje.cz uzavírat jménem Lektora obchody v souladu s touto smlouvou.
3.7. Lektor se tímto zavazuje, v případě inzerování kurzu mimo Portál (lektorův web, sociální sítě, jiný portál atd.), nabízet kurz ze stejnou cenu odpovídající instrukci předané Provozovateli PortalRozvoje.cz dle bodu 3.4, a inzerované na Portálu.
3.8. Lektor obstará a sdělí Provozovateli PortalRozvoje.cz veškeré informace nezbytné k plnění jeho povinností. Lektor předá Provozovateli PortalRozvoje.cz také veškeré podklady a věci potřebné pro plnění povinností z této smlouvy.
3.9. Plnění z této smlouvy vůči Lektorovi ze strany Provozovatele PortalRozvoje.cz se považuje za splněné obstaráním příležitosti k uzavření smlouvy mezi Provozovatele PortalRozvoje.cz a zákazníkem bez ohledu na to, zda k uzavření smlouvy dojde.
Provozovatele PortalRozvoje.cz prodává účast na vypsaném kurzu Lektora. Zákazníkem tu může být přihlášený účastník kurzu na Portálu nebo také firma poptávající vzdělávání přes Portál.

4. Obsah
4.1. Za obsah – informace o kurzu vedeném Lektorem, který lektor na Portál vkládá, je zodpovědný lektor. Provozovatel PortalRozvoje.cz si vyhrazuje právo kurz neschválit, a to zejména v případě, že je v rozporu s dobrými mravy, právním řádem ČR (jehož součástí jsou i mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázaná a vybrané předpisy práva evropského) nebo porušuje autorská nebo jiná práva třetích osob.
4.2. Nové kurzy Lektora i nové termíny kurzů na Portálu schvaluje Provozovatel PortalRozvoje.cz osobně a vložené texty i fotografie si vyhrazuje dále používat a upravovat.
Vložením informací o obsahu kurzu Lektor uděluje Provozovateli PortalRozvoje.cz bezúplatnou nevýhradní licenci ke všem způsobům jeho užití, a to bez jakéhokoli časového nebo územního omezení. Samotný obsah může být provozovatelem dále upravován.
4.3. Lektor se zavazuje na Portálu neuvádět na sebe přímý kontakt (tj. telefon či e-mail) v popisu kurzu či na svém profilu. Lektor může odkázat na své sociální sítě, firemní či osobní webovou stránku.
4.4. Termíny vypsané na Portálu po dohodě Lektora s Provozovatelem PortalRozvoje.cz jsou pro Lektora závazné. Pokud se nenaplní minimální kapacita kurzu, může se lektor před uskutečněním kurzu rozhodnout, zda kurz uspořádá nebo zda ho bude chtít stornovat.

5. Ostatní ujednání
5.1. Lektor tímto zmocňuje Provozovatele PortalRozvoje.cz k vystavování nedaňových dokladů (v případě, že lektor není plátcem DPH) a daňových dokladů v případě, že lektor je plátcem DPH) jménem a na účet Lektora ke každému uskutečněnému obchodu. Lektor je povinen sdělit Provozovateli PortalRozvoje.cz případnou změnu svých údajů včetně toho zda je či není plátcem DPH.
5.2. Lektor tímto zmocňuje Provozovatel PortalRozvoje.cz k inkasu plateb zákazníků, které jsou prováděny ve prospěch Lektora.
5.3. Mezi smluvními stranami lze uzavřít samostatnou dohodu o částečné nebo úplné úhradě nákladů spojených s pořádáním kurzu. V tomto případě bude částka převáděná na Lektora ponížena o částku odpovídající výši nákladů (u dodavatelů, kteří jsou plátci DPH ve výši bez DPH) uhrazených Provozovatelem PortalRozvoje.cz za Lektora.
5.4. Platbu Provozovatel PortalRozvoje.cz uhradí Lektorovi do 14 dnů od konání kurzu na vyžádání lektora. Pokud si ji Lektor nevyžádá během kalendářního roku Provozovatel PortalRozvoje.cz mu ji uhradí nejpozději do konce kalendářního roku na jeho bankovní účet. Provozovatel PortalRozvoje.cz vystavuje potvrzení o zdanitelných příjmech na vyžádání.
5.5. Lektor si může vybrat, zda si částku, která mu za uskutečněný kurz náleží, nechá vyplatit na bankovní účet anebo si v systému Provozovatele PortalRozvoje.cz ponechá kredity v hodnotě odpovídající celkové ceně kurzu (1 Kč = 1 kredit). Toto lze provést v rámci jednoho kalendářního roku. Ke konci roku budou nevyužité kredity Lektorovi vyplaceny na jeho bankovní účet. Tyto kredity může Lektor v průběhu jednoho kalandářního roku použít pro uhrazení jakéhokoli jiného kurzu anebo si je může nechat vyplatit na bankovní účet.

6. Odměna
6.1. Výše odměny Provozovatele bez daně z přidané hodnoty činí 20 % (slovy: dvacet procent) z částek uhrazených zákazníky za účast na kurzu. V případě, že je Lektor plátcem DPH, počítá se odměna z celkové ceny bez DPH. Provozovatel PortalRozvoje.cz není plátcem DPH.
6.2. Pokud kurzovné na osobu Lektor u kurzu stanoví ve výši 500 Kč nebo nižší, bude odměna Provozovatele PortalRozvoje.cz činit 100 Kč.. Je možné uzavřít předem jinou dohodu.
6.3. Od ......... bude náležet Provozovateli PortalRozvoje.cz za každý zveřejněný kurz Lektora odměna 99 Kč. Do ........... tato odměna nebude Lektorům účtována.
6.4. Odměna Provozovatele PortalRozvoje.cz. zahrnuje i náklady spojené s jeho činností dle této smlouvy.
6.5. Nárok na odměnu Provozovateli PortalRozvoje.cz vzniká zaplacením ceny za kurz zákazníkem.
6.6. Splatnost odměny je:
6.6.1. V případě, že cena za kurz bude uhrazena zákazníkem Provozovateli PortalRozvoje.cz na základě zmocnění dle čl. 5.2. této smlouvy, odměna se započítá na částku, kterou má Provozovatel PortalRozvoje.cz převádět na Lektora podle čl. 6.1. této smlouvy.
6.6.2. V případě, že zákazník uhradí cenu za kurz přímo Lektorovi, je odměna splatná do 14 dnů od přijetí platby Lektorem, nejpozději však do 7 dnů ode dne uskutečnění kurzu, jenž byl platbou uhrazen. Lektor je povinen informovat o takových platbách Provozovatele bez zbytečného odkladu.

7. Platnost a ukončení smlouvy
7.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
7.2. Provozovatel PortalRozvoje.cz se zavazuje vykonávat svou činnost na území České republiky.
7.3. Ukončení smlouvy je možné dohodou stran nebo výpovědí.
7.4. Vypovědět tuto smlouvu je oprávněna kterákoli za stran i bez udání důvodu. Výpověď je možné učinit e-mailem nebo formou komunikace pro strany obvyklou.
7.5. V případě výpovědi je Provozovatel PortalRozvoje.cz oprávněn požadovat po Lektorovi, aby uhradil Provozovateli PortalRozvoje.cz náklady, proti kterým Provozovatel neměl příjem z viny lektora, spočívající v hotových výdajích vynaložených za účelem plnění této smlouvy zejména náklady na marketing v důsledku výpovědi nekonaných kurzů nebo uhrazené náklady v případě, že byla uzavřena smlouva o úhradě nákladů Provozovatel PortalRozvoje.cz.
7.6. Výpověď nabývá účinnosti okamžikem, kdy se o ní druhá strana dověděla nebo mohla dovědět.
7.7. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy
.
8. Závěrečná ustanovení
8.1. Pro případ mezinárodního prvku si smluvní strany volí jako rozhodné právo právní řád České republiky.
8.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem vyjádření souhlasu Lektora s návrhem této smlouvy Provozovateli PortalRozvoje.cz prostřednictvím Účtu Lektora v Portálu nebo jiným způsobem.
8.3. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu Smluvních stran o předmětné záležitosti této Smlouvy a v souvislosti s touto záležitostí nahrazuje veškerá dřívější, ať písemná či ústní, ujednání a dohody Smluvních stran.
8.4. Smlouva se považuje za uzavřenou elektronicky v písemné formě.
8.5. Součástí této smlouvy jsou také Podmínky užívání webových stránek a Pravidla ochrany osobních údajů Portálu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré údaje, které zde zákazník uvede, podléhají ustanovením zák. č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše u vedeného zákona. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí výše uvedeným zákonem a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
Zákazník odesláním objednávky dává najevo, že souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů za účelem evidence objednávky a uskutečnění plnění. Dále zákazník souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele v aktuálním znění.
NECH SI ZASÍLAT NOVINKY!
Posíláme nové články a tipy na zajímavé kurzy.
CHYBÍ TI TU NĚCO?
Rádi se inspirujeme tvými návrhy.
NÁŠ TÝM
Naši práci děláme s vášní
Tým ALFA SOFTWARE
Tým ALFA SOFTWARE
SPOJ SE S NÁMI
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Linked In
Linked In
Vítejte v prostoru pro rozvoj lidského potenciálu. Nabízíme firmám vzdělávání pro zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců, ale také inspiraci pro podnikatele a zájemce o podnikání i osobní rozvoj. Najdete u nás kurzy, které vám pomohou zvýšit úroveň vašich znalostí a dovedností a najít cestu k vlastnímu úspěchu.
Vítejte v prostoru pro rozvoj lidského potenciálu. Nabízíme firmám vzdělávání pro zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců, ale také inspiraci pro podnikatele a zájemce o podnikání i osobní rozvoj. Najdete u nás kurzy, které vám pomohou zvýšit úroveň vašich znalostí a dovedností a najít cestu k vlastnímu úspěchu.